Podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

platné a účinné od 20. května 2021

(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Provozovatelem internetových stránek na internetové doméně went.fm (dále jen „Internetové stránky“) a mobilní aplikace Went (dále jen „Mobilní aplikace“) je společnost Musicmap Technologies s.r.o., IČO: 064 54 127, se sídlem Žirovnická 2389/1a, Praha 10 - Záběhlice, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282463 (dále jen „Provozovatel“). 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem a třetími osobami, vyplývající a související s prodejem Vstupenek (jak jsou definovány níže) na kulturní, společenské, sportovní a jiné akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím Internetových stránek a/nebo Mobilní aplikace

Tyto Všeobecné obchodní podmínky dále upravují podmínky užití Internetových stránek a Mobilní aplikace jejich návštěvníky a uživateli (dále také „Uživatelé“) a práva a povinnosti Uživatelů, kdy Uživatelé se zavzují vstupem na Interentové stránky a Mobilní aplikaci dodržovat tyto Všeobecné obchodní podmínky a veškeré platné právní předpisy České republiky.

Je-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uveden Pořadatel, jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která je odlišná od Provozovatele, a která zajišťuje a organizuje pořádání Akce (dále jen „Pořadatel“).

Je-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedena Vstupenka, jedná se o doklad, který opravňuje držitele této Vstupenky, popřípadě další osoby, kterým náleží právo k jednorázovému vstupu na pořádanou Akci dle Vstupenky účastnit se vybrané Akce (dále jen „Vstupenka“). Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba, které náleží práva ze Vstupenky souhlas s podmínkami konání dané Akce, dodržováním pravidel stanoveným Pořadatelem a podrobením se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí každá fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Kupující“), která, jakožto kupující, uzavírá s Pořadatelem, jakožto prodávajícím, smlouvu, jejímž předmětem je koupě Vstupenky na Akci (dále jen „Smlouva“), a to prostřednictvím Internetových stránek a/nebo Mobilní aplikace. Kupující nákupem Vstupenky současně stvrzuje, že se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Je-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uveden zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o základní právní předpis, podle kterého se upravují podmínky zúčastněných smluvních stran (dále jen „Občanský zákoník“). 

Internetové stránky a Mobilní aplikace Provozovatele mají pouze informativní a nezávazný charakter a Provozovatel v žádném případě neručí za správnost a úplnost informací uvedených na Internetových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci. Provozovatel současně nenese žádnou odpovědnost za reklamu umístěnou na Internetových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci třetími stranami.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody a újmy, které Uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu Internetových stránek a/nebo Mobilní aplikace a v souvislosti s užíváním Internetových stránek a/nebo Mobilní aplikace.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na Internetových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci.

 

 

 1. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH VZTAHŮ

 

Výhradní odpovědnou osobou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel, nikoliv Provozovatel. Provozovatelovou činností je pouze obstarávání prodeje Vstupenek na příslušnou Akci Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a Provozovatelem v souladu s ustanovením § 2430 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Příkazní smlouva“). K uzavření Příkazní smlouvy mezi Provozovatelem a Pořadatelem dochází registrací Pořadatele na Internetových stránkách a 

Provozovatel je na základě Příkazní smlouvy uzavřené s Pořadatelem v postavení zástupce Pořadatele, kdy jedná v jeho zastoupení jeho jménem a na jeho účet v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy mezi Pořadatelem a Kupujícím. Provozovatel dále jedná za Pořadatele v rozsahu zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akciím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Kupujícího (zejména kupní ceny za Vstupenku).

Provozovatel není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou Vstupenky prodávány. Koupí Vstupenky Kupujícím vzniká právní vztah mezi Kupujícím a Pořadatelem, proto Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností Pořadatele Akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Pořadatelem Akce.

Provozovatel v žádném případě a žádným způsobem neodpovídá zejména, nikoli však výlučně, za: 

konání jakékoliv Akce a/nebo za nekonání dané Akce; 

jakoukoliv změnu Akce nebo jejého termínů či místa konání;

průběh Akce;

závazky Pořadatele Akce;

jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou Kupujícímu či jiné osobě Pořadatelem Akce, nebo která by vznikla Kupujícímu a/nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí.

Pořadatel každé Akce si vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání, s čímž Kupující nákupem Vstupenky bezvýhradně souhlasí.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Kupující uzavírá Smlouvu s Pořadatelem tak, že na Interenových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci přijme návrh k uzavření Smlouvy, s tím že požadovanou Vstupenku vloží do košíku (dále jen „Objednávka“). Před závazným potvrzením a odesláním Objednávky má Kupující možnost měnit požadované plnění a zároveň povinnost zkontrolovat veškeré údaje, které při vyplňování Objednávky uvedl.

Kupní cena Vstupenky je uvedena u každé Akce. U každé Akce jsou dále uvedny případné vedlejší poplatky a/nebo náklady spojené s nákupem Vstupenky. 

Platba za nákup Vstupenky prostřednictvím Internetových stránek a/nebo Mobilní aplikace je možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné náklady Kupujícího spojené s nákupem Vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu Kupujícího a banky, která Kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro Kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl Kupující úhradu kupní ceny za Vstupenku.

Kupující na základě koupě Vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce, nikoli s Provozovatelem.

Smlouva je uzavřena až úplným zaplacením kupní ceny Vstupenky ze strany Kupujícího.

Za případné chyby při přenosu dat nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.

Smlouvu je možné následně měnit pouze na základě dohody Kupujícího a Pořadatele, nedochází-li k jejím změnám ze zákona.

Uzavřením Smlouvy každý Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků, které umožňují uzavření Smlouvy bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, tzv. uzavřenám Smlouvy prostředky komunikace na dálku (dále jen „Prostředky komunikace na dálku“).

 

 

 1. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 

Provozovatel, resp. Pořadatel tímto v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku sděluje Kupujícímu následující informace:

náklady na Prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby podle nákladů poskytovatele internetového a telefonického připojení Kupujícího a Provozovatel, resp. Pořadatel si neúčtuje žádné další poplatky;

Provozovatel, resp. Pořadatel požaduje úhradu kupní ceny za Vstupenky před převzetím Vstupenky Kupujícím;

případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány 

Provozovatel, resp. Pořadatel prostřednictvím Internetových stránek a/nebo Mobiln9 aplikace neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění nebo smlouvy na dobu neurčitou;

ceny Vstupenek jsou na Internetových stránkách a Mobilní aplikaci uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

Kupující, spotřebitel, nemá právo od Smlouvy odstoupit podle § 1829 Občanského zákoníku, jelikož dle ustanovení § 1837 písm. j) Občanského zákoníku se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je Pořadatelem Akce (podnikatelem) poskytováno v určitém termínu.

 

 

 1. DODÁNÍ VSTUPENEK

Kupující obdrží Vstupenku po jejím úplném zaplacení pouze elektronickou formou do Mobilní aplikace.

K obdržení a využití Vstupenky je tedy nezbytná registrace Kupujícího v Mobilní aplikaci, bez které není možné Vstupenku využít.

Kupující dále bere na vědomí, že Provozovatel ani Pořadatel není odopovědný za žádnou škodu vůči Kupujícímu z důvodu, že Kupující neprovede svoji registraci v Mobilní aplikaci za účelem obdržení a využití Vstupenky a Kupující v takovém případě nemá nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky ani právo od Smlouvy odstoupit.

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Provozovatel zpracovává především údaje, které uvedete při vytvoření a používání Vašeho profilu. Některé osobní údaje jsou pro registraci nezbytné (jméno a e-mailová adresa) a slouží pro základní identifikaci uživatele. Při dalším používání profilu můžete uvést zejména údaje o svých hudebních zkušenostech nebo další údaje, které sami uvedete ve svém profilu, včetně fotografií, skladeb a videí.

Údaje ze sociálních sítí. Přístup k dalším údajům umožníte v případě, že se přihlásíte přes Facebook. Pokud pro přihlášení využijete sociální sítě Facebook, umožníte Provozovateli také přístup k Vašemu veřejnému profilu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení a profilový obrázek.

Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá Provozovatel informace o Vámi prohlížených stránkách a nabídek. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástroje Provozovatele. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. 1.4. Vytvoření profilu provádět pouze osoby starší 15 let.

 

JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Provozovatel používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

Pro vytvoření a správu uživatelského profilu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při používání profilu uvedete. V souvislosti se správou profilu můžete také obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

Pro zasílání kulturních nabídek a jiných novinek od Provozovatele. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, abychom Vás mohli správně oslovit, a e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit při registraci nebo jinde na webových stránkách. Pokud souhlas udělíte v rámci formuláře reakce na uveřejněnou nabídku, zahrnuje Váš souhlas i zpracování osobních údajů osloveným uživatelem, který si Vaše údaje ponechá pro účely vyhlášení výběrového řízení na obdobnou pozici v budoucnu.

Push notifikace. V případě, že máte tuto funkci aktivní, může Provozovatel zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek nebo mobilní aplikace. Pro tyto účely jsou využívány informace o Vámi používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě Vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek nebo mobilní aplikace.

Cílení reklamy a vylepšování nabídky Provozovatele. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek a mobilní aplikace využívá Provozovatel informace o Vaší aktivitě na webových stránkách a v mobilní aplikaci, zejména o prohlížení kulturních nabídek a reakcích na ně. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Zpracování pro účely cílení reklamy je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě všech sesbíraných dat získává Provozovatel statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek a mobilní aplikace.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Provozovatel pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Provozovatel vázán.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;
 • v nastavení uživatelského profilu; nebo
 • využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

Push notifikace. Push notifikace je možné zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče nebo v nastevení mobilní aplikace.

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Provozovatelem. Veškeré osoby Provozovatele, které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí. 

Provozovate může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Provozovatel určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Provozovatel jako zpracovatele využívá:

 • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
 • cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
 • případně další.

 

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Provozovatel zpracovává osobní údaje u registrovaných uživatelů do zrušení jejich profilu. Údaje o kontaktních osobách uživatelů jsou zpracovávány po celou dobu trvání obchodního vztahu, nebo do doby, kdy uživatel údaje aktualizuje.

Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru.

Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

Doby zpracování osobních údajů získaných pro uveřejnění referencí jsou dohodnuty individuálně. Na základě Vašeho souhlasu přestane Provozovatel tyto údaje nadále zpracovávat.

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Provozovatele a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které Provozovatel zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Provozovatele.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli Provozovateli při založení a využívání profilu na webových stránkách a/nebo mobilní aplikaci. V případě uplatnění tohoto práva Vás Provozovtel informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje Vám budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování po zaslání požadavku na info@went.fm.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu(např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Provozovatel nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva Provozovatel zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně Vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.

Pokud se domníváte, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od Provozovatele požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Vždy je možné se obrátit na info@went.fm.

Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

 

BEZPEČNOST

Provozovatel dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Provozovatele pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována.

 

VZTAH SPRÁVCE A ZPRACOVATELE

Provozovatel, uživatelé a další třetí strany, které pro Provozovatele dílčím způsobem zpracovávají osobní údaje, vystupují podle toho, kdo určuje účel a způsob zpracování jako správci a zpracovatelé. Vztah mezi správci a zpracovateli se řídí těmito pravidly, a dále příslušnými právními předpisy. Osoby, které zpracovávají osobní údaje v roli zpracovatele, jsou povinny tak činit pouze v souladu s pokyny správce.

Uživatelé mohou předat Provozovateli pouze takové osobní údaje, pro jejichž zpracování a předání mají zákonný důvod. Za splnění uvedené povinnosti a aktuálnost všech předaných údajů odpovídá uživatel. Uživatelé mohou zpracovávat osobní údaje pouze po dobu potřebnou plnění konkrétního účelu, pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování.

Provozovatel, uživatel, nebo další třetí strany, jsou povinny zejména:

 • ohlašovat všechny skutečnosti, které mohou ovlivnit řádnost zpracování osobních údajů;
 • poskytovat vzájemnou součinnost při zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, včetně ohlašování a oznamování případných porušení zabezpečení;
 • poskytovat vzájemnou součinnost při plnění informační povinnosti ve vztahu k osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, a při uplatňování jejich práv podle těchto pravidel; a
 • řídit se při zpracování osobních údajů příslušnými právními předpisy.

Provozovatel, uživatel, nebo další třetí strany, nesou vždy odpovědnost za vlastní pracovníky, kteří přicházejí do styku s osobními údaji a zavazují se zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozví, a to i po skončení jejich zpracování.

Po skončení zpracování osobních údajů prováděného na základě některého ze zákonných důvodů Provozovatele, uživatel, nebo další třetí strany zlikvidují osobní údaje, včetně všech jejich kopií.

Provozovatel, uživatel, nebo další třetí strany, jsou povinny si poskytovat vzájemnou součinnost při zpracování osobních údajů podle těchto pravidel a poskytovat si veškeré informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění jejich povinností obsažených v těchto pravidlech. V případě potřeby jsou zpracovatelé využívaní Provozovatelem povinni umožnit audity nebo inspekce prováděné přímo Provozovatelem nebo nezávislým auditorem a při těchto auditech plně spolupracovat.

 

KONTAKT

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Provozovatele e‑mailem na adresu info@went.fm

 

 

 1. CENY VSTUPENEK

Veškeré ceny Vstupenek na Internetových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci jsou smluvními cenami. Na Internetových stránkách a v Mobilní aplikaci jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny v českých korunách. 

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Smlouvy mezi Pořadatelem a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Vstupenky za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Provozovatele, v takovém případě Provozovatel o této skutečnosti Kupujícího informuje na e-mail, který Kupující uvedl v Objednávce.

Pokud v Objednávce došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty apod., vyhrazuje si Provozovatel, resp. Pořadatel právo prohlásit Smlouvu za neuzavřenou.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Nové podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci. Okamžikem platnosti a účinnosti nových podmínek tyto Všeobecné obchodní podmínky zanikají.

Má se za to, že Kupující souhlasí se změnou Všeobecných obchodních podmínek v okamžiku odeslání nové Objednávky.

V případě, že dojde mezi Pořadatelem a Kupujícím, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s nákupem Vstupenky a/nebo v souvislosti s konáním a průběhem dané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující, spotřeitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. Kupující, spotřebitel, může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci.

 

 

 

            REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Veškeré reklamace Vstupenek zakoupených u Provozovatele prostřednictvím Internetových stránek a/nebo Mobilní aplikace se řídí tímto reklamačním řádem.
 1. Kupující má nárok na vrácení kupní ceny za Vstupenku (vstupného) pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 1. Vzhledem k tomu, že Vstupenka je Kupujícímu doručena vždy pouze prostřednictvím Mobilní aplikace, nemá Kupující nárok na výměnu vstupenky, a to ani v případě jejího odcizení či jiného znehodnocení, přičemž Kupující v takovém případě nemá nárok na náhradu ani vrácení kupní ceny za Vstupenku (vstupného).
 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude Kupujícímu doručena Vstupenka z důvodů spočívajících na straně Kupujícího, zejména pak z důvodů, že Kupující neprovede registraci v Mobilní aplikaci za účelem doručení Vstupenky.
 1. V případě, že Kupující neobdrží Vstupenku z důvodů nikoli uvedených v bodě 4. tohoto reklamačního řádu, a to ani do 24 (dvaceti čtyř) hodin od prokazatelného zaplacení kupní ceny za Vstupenku Kupujícím (dále jen „Lhůta“), je Kupující povinen tuto skutečnost oznámit Provozovateli, a to nejpozději do 48(čtyřiceti osmi) hodin od uplynutí Lhůty.
 1. Pokud Provozovatel zjistí, že Vstupenka skutečně nebyla Kupujícímu doručena, a to z důvodu nikoli uvedeného v bodě 4. tohoto reklamačního řádu a zároveň Kupující oznámil Provozovateli, že mu Vstupenka nebyla doručena v termínu a způsobem uvedeným v bodě 5. tohoto reklamačního řádu, zavazuje se Provozovatel nejpozději do 72 (sedmdesáti dvou) hodin, nejdéle však 24 (dvaceti čtyř) hodinu před konáním Akce, zjednat nápravu a Vstupenku znovu doručit Kupujícímu prostřednictvím Mobilní aplikace. Pokud uvedené v předchozí větě nebude možné, a to z důvodu toho, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se Provozovatel vrátit Kupujícímu uhrazenou kupní cenu za Vstupenku, a to nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím.
 1. V případě, že dojde ke zrušení Akce Pořadatelem, a to z jakéhokoli důvodu, je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu za Vstupenku (vstupné) pouze do výše finančních prostředků, které Provozovateli Pořadatel poskytne (vyjma provize za zprostředkování prodeje Vstupenky, která náleží Provozovateli od Pořadatele a případně dalších nákladů, které Provozovateli v souvislosti s prodejem Vstupenky vznikly, a které jdou k tíži Pořadatele). Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které Provozovatel obdržel od Kupujícího za prodej Vstupenky a které nebyly převedeny Pořadateli Akce a/nebo prostředky, které Pořadatel Akce vrátil Provozovateli (vyjma prostředků uvedených výše v tomto bodě 7, které náleží Provozovateli). V části, ve které nebudou nároky Kupujícího uspokojeny Provozovatelem, odpovídá Kupujícímu výhradně a v plné výši Pořadatel zrušené Akce a nikoliv Provozovatel.
 1. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení kupní ceny za Vstupenku Pořadatelem, bude kupní cena za Vstupenku Kupujícímu vrácena prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada kupní ceny za Vstupenku. 
 1. Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude Provozovatel postupovat k vyjádření a/nebo přímému vyřízení Pořadateli. Na žádost Kupujícího bude Kupujícímu poskytnut přímý kontakt na Pořadatele.
 1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.